Городоцька територіальна громада

Житомирська область, Житомирський район

Регламент роботи виконавчого комітету

 

РЕГЛАМЕНТ

виконавчого комітету Городоцької селищної ради

 

Регламент виконавчого комітету Городоцької селищної ради Житомирської області розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету Городоцької селищної ради, віднесені до його компетенції.

 

Розділ І

Загальні положення

1. Виконавчий комітет відповідно до статті 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є виконавчим органом селищної ради і забезпечує розгляд та вирішення питань, віднесених вищезгаданим законом до відання виконавчих органів ради.

2. Виконавчий комітет утворюється селищною радою на строк її повноважень у складі:

- селищного голови,

- заступника селищного голови,

- керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету,

- секретаря селищної ради,

- членів виконавчого комітету.

3. Кількісний склад виконавчого комітету визначається селищною радою. Персональний склад затверджується селищною радою за пропозицією селищного голови згідно з Регламентом ради.

 

Розділ ІІ

Розподіл обов’язків між заступником селищного голови,

секретарем виконкому.

Положення про відділи  виконавчого комітету селищної ради.

 

1. Заступник селищного голови, секретар виконкому (далі – посадові особи) працюють у виконавчому комітеті селищної ради на постійній основі і діють відповідно до розподілу посадових обов’язків, затверджених виконавчим комітетом селищної ради.

2. У посадових обов’язках визначаються :

-повноваження, закріплені за посадовою особою;

-відділи та інші структурні підрозділи виконавчого комітету селищної ради, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється посадовою особою;

-перелік комісій, які очолює посадова особа;

-перелік підприємств комунальної власності ТГ, з якими посадова особа забезпечує взаємодію.

3. Відділи виконавчого комітету селищної ради утворюються селищною радою у межах затвердженої нею структури.

4. Відділи виконавчого комітету селищної ради є підзвітними і підконтрольними селищній раді, підпорядковуються її виконавчому комітету.

5. Повноваження відділу обумовлюються Положенням про відділ і затверджуються рішенням ради.

6. Положення про відділ складається з :

-загальних положень;

-основних завдань відділу;

-прав відділу;

-повноважень начальника відділу.

7. Положення про відділи затверджується сесією селищної ради після затвердження структури виконавчого комітету селищної ради.

 

Розділ ІІІ

Планування роботи виконавчого комітету селищної ради

1. Діяльність виконавчого комітету селищної ради здійснюється відповідно до планів соціально-економічного розвитку селища, плану роботи селищної ради та виконавчого комітету селищної ради, який складається на рік.

2. Формування проекту плану роботи виконавчого комітету селищної ради здійснюється за пропозиціями відділів, погоджених із селищним головою, заступником селищного голови, секретаря ради та виконкому, згідно із розподілом посадових обов’язків.

3. Керівники структурних підрозділів виконавчого комітету селищної ради подають секретарю виконкому за погодженням із заступником селищного голови пропозиції щодо включення в план роботи виконкому селищної  ради питань, конкретних заходів із певного напрямку діяльності.

4. Секретар виконкому узагальнює надані структурними підрозділами  пропозиції та готує проект рішення про план роботи виконавчого комітету на рік, який затверджується на засіданні виконавчого комітету селищної ради.

5. Контроль за виконанням плану роботи виконавчого комітету здійснює заступник селищного голови та секретар виконкому.

6. Робота відділів та інших структурних підрозділів виконавчого комітету селищної ради проводиться за планами роботи. План роботи відділу, структурного підрозділу складається керівником відділу та затверджується заступником селищного голови, секретарем виконкому (відповідно до розподілу посадових обов’язків) у тижневий термін після затвердження плану роботи виконавчого комітету селищної ради.

 

Розділ ІV

Акти виконавчого комітету селищної ради, селищного голови, порядок їх підготовки. Облік та оприлюднення проектів рішень. Прийняття рішень виконавчого комітету селищної ради.

 

1. Виконавчий комітет селищної ради, у межах своїх повноважень, приймає рішення. Рішення виконавчого комітету нормативно-правового характеру набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо не встановлено іншого терміну введення їх в дію.

2. Проекти рішень виконавчого комітету готуються відділами селищної ради, подаються на реєстрацію секретарю виконкому, який веде книгу обліку проектів, та оприлюднюються.

Проекти рішень, передбачені Планом роботи виконавчого комітету селищної ради, підлягають обов’язковому оприлюдненню на веб-сайті селищної ради. В інших випадках проекти рішень виконавчого комітету оприлюднюються невідкладно після їх підготовки.

До проекту рішення виконкому додається :

-  пояснювальна записка, в якій розкривається концептуальна ідея, покладена в основу проекту, стан справ, кінцева мета якої є досягнення реалізації цього проекту, зазначається перелік нормативно-правових актів, що діють у даній сфері питання, а також перелічуються неврегульовані питання і пропонується механізм їх вирішення.

У разі, коли проект  стосується фінансових питань, то в пояснювальній записці обов’язково наводиться фінансово-економічне обґрунтування, розрахунок необхідних матеріалів і фінансових витрат, їх обсяг.

Пояснювальна записка не подається до проектів рішень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісій, робочих груп, або з інших організаційних питань.

3. Пояснювальні записки до проектів рішень, довідки та інші матеріали підлягають обов’язковому візуванню головним розробником, начальником загально-юридичного відділу, керівниками комунальних підприємств, відповідальними за виконання, заступником селищного голови, згідно з розподілом посадових обов’язків і секретарем. Погодження (візування) здійснюється на аркуші погодження, який долучається до проекту рішення. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище осіб, які візують проект.

4. За наявності розбіжностей щодо проекту рішення, розпорядження керівник відділу, управління, який вносить проект, повинен забезпечити їх обговорення із зацікавленими особами з метою пошуку взаємоприйнятного рішення. У разі, коли такого рішення не знайдено, проект вноситься з обов’язковим додаванням переліку розбіжностей з їх обґрунтуванням та оригіналами зауважень, підписаних посадовими особами .

5. Персональна відповідальність за якість та своєчасність підготовки документів покладається на посадових осіб, які готували і погоджували проекти документів, контроль за своєчасністю підготовки документів здійснюють заступник селищного голови і секретар.

6. Рішення приймаються відкритим поіменним голосуванням на засіданнях виконавчого комітету селищної ради більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету, підписуються селищним головою або, за його відсутності, заступником, секретарем виконкому.

Поіменне голосування проводиться головуючим шляхом поіменного опитування членів виконавчого комітету селищної ради.

Дані про результати поіменного голосування вносяться до робочого  протоколу засідання виконавчого комітету селищної ради.

7. У разі незгоди селищного голови з рішенням виконавчого комітету селищної ради він може зупинити його дію своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд сесії селищної ради.

8. Прийняті на засіданні виконавчого комітету селищної ради рішення, які не потребують доопрацювання, передаються секретарем виконкому на підпис селищному голові.

9. Внесені на засіданні виконавчого комітету селищної ради зміни, доповнення до проекту рішення підлягають доопрацюванню, повертаються керівникам структурних підрозділів, які вносили проект. Вказані особи забезпечують доопрацювання проектів рішень, які повторно розглядаються на черговому засіданні виконкому.

10. Підписані селищним головою та зареєстровані секретарем рішення оприлюднюються на офіційному сайті селищної ради протягом 10 робочих днів.

 

Розділ V

Порядок підготовки і проведення засідань

виконавчого комітету селищної ради

1. Основною формою роботи виконавчого комітету селищної ради є засідання. Засідання скликаються селищним головою згідно з планом роботи і є повноважним, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу його членів. У разі необхідності, за дорученням голови проводиться позачергове засідання виконавчого комітету. В окремих випадках, для термінового вирішення питань, можуть прийматись рішення виконкому в робочому порядку, шляхом опитування членів виконкому, з подальшим затвердженням на черговому засіданні виконкому.

2. Матеріали, що подаються на розгляд виконавчого комітету селищної ради, повинні відповідати вимогам, зазначеним в розділі 4 цього Регламенту, бути подані своєчасно керуючому справами:

-проект рішення;

-електронний варіант проекту рішення;

-пояснювальну записку з обговорюваного питання, яка містить необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації документа,

- Аркуш погодження із підписами  розробників та головного спеціаліста ради.

5. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету готує секретар виконкому з числа попередньо оприлюднених проектів рішень виконавчого комітету і подає його на затвердження селищному голові.

Порядок денний підлягає оприлюдненню не пізніше 5 робочих днів до дня засідання.

6. Явку членів виконкому та запрошених на засідання забезпечує секретар виконкому. Список присутніх додається до протоколу засідання.

7. Засідання виконавчого комітету селищної ради відкриває і веде селищний голова, а в разі його відсутності –  заступник селищного голови, або секретар виконкому. Головуючий на засіданні підписує прийняті рішення виконавчого комітету.

8. На засіданнях виконавчого комітету селищної  ради мають бути присутні начальники відділів виконкому селищної ради, бухгалтер, посадові особи місцевого самоврядування, відповідальні за підготовку питань до розгляду.

9. Порядок обговорення питання для прийняття рішення складається з :

-доповіді;

-співдоповіді;

-інформації;

-запитань і відповідей на них;

-обговорення;

-прийняття рішення шляхом голосування.

Для доповіді та інформації надається до 10 хвилин, для співдоповіді і виступів при обговоренні – до 5 хвилин. У необхідних випадках головуючий на засіданні може змінити час тривалості виступів в ході засідання. Перерва оголошується після кожних двох годин роботи виконавчого комітету селищної ради на 15 хвилин.

10. Учасники засідання та запрошені особи виступають в ході обговорення питань, вносять пропозиції до проекту рішення.

Обговорення питань припиняється головуючим.

Зауваження та пропозиції, висловлені під час обговорення проекту рішення, враховуються при його доопрацюванні, якщо вони були схвалені виконавчим комітетом селищної ради за результатами проведеного голосування.

11. Хід обговорення питання на засіданні виконавчого комітету селищної ради фіксується протоколом. У протоколі зазначаються всі внесені на голосування проекти рішень, а також повні результати голосування і прийняття рішень.

Протокол складається в стислій формі, фіксуються лише прийняті рішення, у разі потреби відображаються обговорення питань.

Проект рішення, який не отримав необхідної більшості голосів на підтримку вважається відхиленим і заноситься до Протоколу з поміткою „протокольно”.

В десятиденний термін після засідання виконавчого комітету селищної ради секретар виконкому  складає протокол, який підписує головуючий..

12. Нумерація питань протоколу формується в залежності від актуальності прийнятих рішень і є наскрізною для усіх засідань. Спочатку реєструються рішення, прийняті в робочому порядку (якщо такі є) пронумеровані наростаючим підсумком, датовані тим числом яким було  прийнято рішення шляхом опитування членів виконкому , далі рішення які прийняті на виконання Законів України, Указів, розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, рішення з планових питань, та робочі питання .

Підписаний і оформлений в установленому порядку примірник протоколу засідання виконавчого комітету селищної ради нумерується і зберігається разом з первинними матеріалами (до передачі на постійне зберігання в архів виконкому селищної ради).

13. При проведенні позачергового засідання виконавчого комітету селищної ради підготовка матеріалів до засідання, оформлення протоколу, прийнятих рішень здійснюється з дотриманням встановлених правил.

14. Рішення виконавчого комітету реєструються в окремому журналі.

 

Розділ VІ

Доведення актів до виконавців

1. Акти виконавчого комітету, селищного голови доводяться до виконавців, зазначених у рішенні, шляхом їх вручення чи розсилки через вихідну кореспонденцію, протягом 10 днів, якщо не встановлено іншого строку введення цих актів у дію.

2. Коло осіб, яким необхідно вручити документ, встановлює розробник проекту рішення.

 

Розділ VІІ

Контрольні повноваження виконавчого комітету селищної ради та порядок їх здійснення

 

1. У структурних підрозділах виконавчого комітету селищної ради (відділах) забезпечується контроль і організація виконання актів Президента України, Верховної Ради України, Міністерств і відомств, Житомирської обласної ради та державної адміністрації, рішень селищної ради і її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови.

За вказівками керівництва виконавчого комітету селищної ради на контроль можуть братись інші документи.

2. Організацію виконання документів та контроль їх виконання здійснюють селищний голова, заступник селищного голови, секретар виконкому.

Відповідальність за виконання документів несуть особи, вказані у розпорядчому документі (рішенні), та особи, вказані у резолюції селищного голови, а також безпосередні виконавці.

3. Основними методами здійснення контролю за виконанням рішень є:

-постійний контроль за дотриманням термінів, якості і повноти виконання, передбачених у рішеннях заходів;

-періодичне проведення на місцях перевірки стану виконання рішень та інформування про це керівництва.

 

Розділ VІІІ

Організація розгляду пропозицій, заяв і скарг

1. Виконавчий комітет Городоцької селищної ради у роботі з розгляду звернень громадян керується Законом України «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», Інструкцією з діловодства та іншими нормативними актами, що регулюють роботу із зверненнями громадян.

2. Особистий прийом громадян здійснюють селищний голова, його заступник, секретар ради та виконкому, начальники відділів, згідно з затвердженими графіками, які доводяться до відома населення.

Години, дні і місце прийому громадян встановлюються рішенням виконкому селищної ради.

3. Облік, контроль та щоквартальний аналіз виконання заяв і скарг громадян, депутатських звернень, що надходять до виконкому селищної ради, здійснює загальний  відділ. Також вносить на розгляд виконавчого комітету селищної ради питання про стан прийому громадян та виконання звернень у відділах виконавчого комітету селищної ради, пропозиції щодо поліпшення  цієї роботи.

Відповідальність за своєчасний і належний розгляд заяв і скарг громадян несуть безпосередньо виконавці.

 

Розділ ІХ

Діяльність апарату виконавчого комітету селищної ради.

1. Структура апарату виконавчого комітету селищної ради складається з відділів.

2. Працівники апарату виконавчого комітету селищної ради керуються Правилами внутрішнього трудового розпорядку та Колективним договором.

3. Початок роботи у виконавчому комітеті селищної ради – о 8.00, закінчення роботи – о 17.15, у п’ятницю о 16.00. Обідня перерва з 13.00 до 14.00 години.

4. Вихід працівників апарату виконавчого комітету селищної ради за межі адміністративного приміщення здійснюється з відома і дозволу керівників, яким вони підпорядковані.

5. Працівники виконавчих органів ради несуть персональну відповідальність за збереження та належне використання майна та інших матеріальних цінностей ради (її виконавчих органів).

6. Щорічно до 25 грудня керівники структурних підрозділів подають загальному відділу пропозиції щодо відпусток працівників на наступний рік.

7. Конкретна дата початку і закінчення відпустки у межах, установлених графіком, погоджується між працівником і селищним головою поданням заяви щодо надання відпустки. Заява про надання відпустки, подається у службову кореспонденцію селищної ради не пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком строку відпустки.

8. Службові відрядження працівників здійснюються згідно з розпорядженням селищного голови.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень