Городоцька територіальна громада

Житомирська область, Житомирський район

Положення про відділ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням №14 першої сесії

Городоцької селищної ради

Радомишльського району

Житомирської області

VІІІ скликання

від 04 грудня 2020

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про фінансовий відділ

Городоцької селищної ради

Радомишльського району

Житомирської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Фінансовий відділ Городоцької селищної ради Радомишльського району Житомирської області (далі - Відділ) є виконавчим органом Городоцької селищної ради. Відділ є підзвітним і підконтрольним селищній раді, підпорядковується селищному голові. Відділ є відповідальним за виконання частини повноважень виконавчих органів ради, покладених на нього у встановленому порядку. Повне найменування – фінансовий відділ Городоцької селищної ради Радомишльського району Житомирської області.

1.2. Відділ є юридичною особою, має ідентифікаційний код, рахунки в установах банків, штамп та печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, рішеннями Городоцької селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, наказами Департаменту, прийнятими у межах його компетенції, Регламентом Городоцької селищної ради Радомишльського району Житомирської області, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, та іншими нормативними та підзаконними актами, що застосовуються у галузі фінансів, а також Положенням про фінансовий відділ виконавчого комітету Городоцької селищної ради Радомишльського району Житомирської області (далі – Положення).

1.4. Відділ утворюється для здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку громади, ефективного використання її фінансових ресурсів.

1.5. Положення про фінансовий відділ Городоцької селищної ради Радомишльського району Житомирської області, структура, штатна чисельність затверджується рішенням селищної ради .

2. Завдання та повноваження Відділу:

 

2.1. Основними завданнями Відділу є:

2.1.1. забезпечення реалізації відповідно до Бюджетного кодексу України фінансової політики на території Городоцької селищної ради Радомишльського району Житомирської області;

2.1.2. розроблення в установленому порядку проекту бюджету селищної об’єднаної територіальної громади;

2.1.3. підготовка розрахунків до проекту бюджету селищної об’єднаної територіальної громади та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання таких документів на розгляд виконавчого комітету;

2.1.4. забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

2.1.5. розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

2.1.6. підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку громади;

2.1.7. здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами і організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. організовує загальну роботу щодо складання проекту бюджету громади і забезпечення його виконання згідно з вимогами бюджетного законодавства;

2.2.2. забезпечення використання коштів Державного бюджету України, передбачених для бюджету громади;

2.2.3. готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналізує соціально-економічні показники розвитку Городоцької селищної ради Радомишльського району Житомирської області та враховує їх під час складання проекту бюджету селищної об’єднаної територіальної громади;

2.2.4. вносить пропозиції щодо проекту бюджету селищної об’єднаної територіальної громади;

2.2.5 бере участь у: підготовці звітів селищного голови для їх розгляду на сесії Городоцької селищної ради Радомишльського району Житомирської області; розробленні проектів розпоряджень селищного голови та рішень Городоцької селищної ради Радомишльського району Житомирської області; розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

2.2.6. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

2.2.7. розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

2.2.8. визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

2.2.9. проводить на етапі складання і розгляду проекту бюджету селищної об’єднаної територіальної громади аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

2.2.10. приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій до проекту бюджету селищної об’єднаної територіальної громади перед поданням його на розгляд Городоцької селищної ради Радомишльського району Житомирської області;

2.2.11. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання селищному голові;

2.2.12. організовує роботу з підготовки проекту бюджету селищної об’єднаної територіальної громади, визначає за дорученням Городоцької селищної ради Радомишльського району Житомирської області порядок і строки подання структурними підрозділами виконавчого комітету Городоцької селищної ради матеріалів для підготовки проекту бюджету селищної об’єднаної територіальної громади; складає проект бюджету селищної об’єднаної територіальної громади та прогноз на наступні за плановим два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для реалізації спільних проектів, та подає їх на розгляд керівництву Городоцької селищної ради Радомишльського району Житомирської області;

2.2.13. складає і затверджує тимчасовий розпис бюджету селищної об’єднаної територіальної громади та розпис бюджету селищної об’єднаної територіальної громади, вносить в установленому порядку зміни до розпису бюджету селищної об’єднаної територіальної громади, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність такого розпису встановленим бюджетним призначенням;

2.2.14. погоджує паспорти бюджетних програм при застосуванні програмно-цільового методу в бюджетному процесі;

2.2.15. проводить в установленому порядку розрахунки між бюджетом селищної об’єднаної територіальної громади та державним, обласним, районним бюджетами, бюджетами місцевого самоврядування;

2.2.16. перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з бюджету селищної об’єднаної територіальної громади;

2.2.17. погоджує кошториси, плани асигнувань, плани використання бюджетних коштів структурних підрозділів виконавчого комітету Городоцької селищної ради;

2.2.18. здійснює у встановленому законодавством порядку фінансування видатків з бюджету селищної об’єднаної територіальної громади;

2.2.19. здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз стану надходження доходів до бюджету селищної об’єднаної територіальної громади;

2.2.20. організовує виконання бюджету селищної об’єднаної територіальної громади, забезпечує разом із іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Городоцької селищної ради Радомишльського району Житомирської області, територіальними органами: Державної фіскальної служби України (далі – ДФС), Державного казначейства України (далі – Казначейства), надходження доходів до бюджету селищної об’єднаної територіальної громади та вживає заходів для ефективного витрачання бюджетних коштів;

2.2.21. готує і подає до Городоцької селищної ради Радомишльського району Житомирської області офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду бюджету селищної об’єднаної територіальної громади для прийняття рішення про внесення змін до такого бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів бюджету селищної об’єднаної територіальної громади;

2.2.22. проводить моніторинг змін, що вносяться до селищного бюджету;

2.2.23. готує документи на отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів для бюджету селищної об’єднаної територіальної громади;

2.2.24. за рішенням Городоцької селищної ради Радомишльського району Житомирської області розміщує тимчасово вільні кошти бюджету селищної об’єднаної територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках банків;

2.2.25. інформує керівництво Городоцької селищної ради Радомишльського району Житомирської області про стан виконання бюджету селищної об’єднаної територіальної громади за кожний звітний період та подає на розгляд річний та квартальний звіти про виконання бюджету селищної об’єднаної територіальної громади ;

2.2.26. розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів із резервного фонду бюджету селищної об’єднаної територіальної громади;

2.2.27. аналізує бюджетну і фінансову звітність (інші звіти) про виконання бюджету селищної об’єднаної територіальної громади, інші фінансові звіти, подані Казначейством.

2.2.28. розглядає в межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

2.2.29. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

2.2.30. готує (бере участь у підготовці) у межах своїх повноважень проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;

2.2.31. застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

2.2.32. приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2–5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо: зупинення операцій з бюджетними коштами; призупинення бюджетних асигнувань; зменшення бюджетних асигнувань; повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету; безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;

2.2.33. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

2.2.34. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

2.2.35. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

2.2.36. організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

2.2.37. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

2.2.38. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

2.2.39. забезпечує захист персональних даних;

2.2.40. здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

2.3. Відділ для виконання покладених на нього завдань має право:

2.3.1. одержувати в установленому законодавством порядку від структурних підрозділів виконавчого комітету Городоцької селищної ради Радомишльського району Житомирської області, Казначейства, ДФС, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету селищної об’єднаної територіальної громади та звітування про його виконання;

2.3.2. залучати фахівців інших структурних підрозділів виконавчого комітету Городоцької селищної ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Відділу;

2.3.3. користуватися в установленому порядку інформаційними базами Городоцької селищної ради Радомишльського району Житомирської області , системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

2.3.4. скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Відділу.

2.4. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень взаємодіє з структурними підрозділами виконавчого комітету Городоцької селищної ради Радомишльського району Житомирської області, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Департаментом фінансів Черкаської обласної державної адміністрації, підприємствами, установами та організаціями, з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

3. Організація роботи Відділу

 

3.1. Діяльність Відділу здійснюється на основі річного та поточних планів роботи.

3.2. Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

3.3. На період відпустки або на час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує інша посадова особа, на яку розпорядженням голови селищної ради буде покладено виконання обов’язків.

3.4. Виконавчий комітет Городоцької селищної ради Радомишльського району Житомирської області зобов’язаний створити умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечити їх приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами, довідковими матеріалами та літературою.

3.5. Покладання на працівників Відділу обов’язків, які не передбачені цим Положенням, не допускаються.

 

 

4. Правовий статус начальника відділу, його права та обов’язки

 

4.1. Відділ очолює начальник. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням селищного голови відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4.2. Особа, яка призначається на посаду начальника відділу повинна володіти державною мовою, мати вищу освіту, стаж роботи у галузі фінансів не менше 3 років.

4.3. Начальник відділу:

4.3.1. здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Відділі

4.3.2. представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Городоцької селищної ради Радомишльського району Житомирської області, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням селищного голови;

4.3.3. бере участь відповідно до повноважень у засіданнях сесій Городоцької селищної ради;

4.3.4. забезпечує виконання покладених на Відділ завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності працівників Відділу;

.3.5. планує роботу Відділу і аналізує стан її виконання;

4.3.6. видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, організовує і контролює їх виконання;

4.3.7. відкриває рахунки у відділенні Державного казначейства України, має право першого підпису;

4.3.8. заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Відділу;

4.3.9. подає на затвердження селищному голові проекти кошторису та штатного розпису в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників Відділу;

4.3.10. розпоряджається коштами, які виділяються на утримання Відділу;

4.3.11. затверджує посадові інструкції працівників Відділу, розподіляє обов’язки між ними;

4.3.12. здійснює повноваження з питань служби в органах місцевого самоврядування та організації роботи інших працівників Відділу

4.3.14. звітує перед селищним головою та виконавчим комітетом про виконання покладених на Відділ завдань;

4.3.13. затверджує розпис доходів і видатків бюджету об’єднаної територіальної громади на рік та тимчасовий розпис на відповідний період.

4.3.14. погоджує кошториси, плани асигнувань, плани використання бюджетних коштів структурних підрозділів виконавчого комітету Городоцької селищної ради;

4.3.15. погоджує паспорти бюджетних програм головних розпорядників коштів бюджету об’єднаної територіальної громади;

4.3.16. погоджує електронні висновки та/або електронні повідомлення про повернення платежів, належних місцевим бюджетам, та платежів, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами;

4.3.17. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування Відділу;

4.3.18. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу;

4.3.19. забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового та службового розпорядку, виконавської дисципліни;

4.3.20. готує проекти розпоряджень селищного голови, рішень виконавчого комітету, рішень селищної ради, що віднесені до компетенції Відділу;

4.3.21. здійснює інші повноваження, визначені законом.

4.4. Накази начальника Відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів, можуть бути скасовані селищним головою.

 

5. Фінансово-господарська діяльність Відділу

 

5.1. Відділ є неприбутковою бюджетною установою та утримується за рахунок коштів Городоцької селищної ради Радомишльського району Житомирської області та інших надходжень не заборонених чинним законодавством. Форма власності Відділу – комунальна. Доходи (прибутки) Відділу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Відділу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Положенням. Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частину між працівниками Відділу (крім оплати їх праці, нарахування єдиного внеску).

5.2. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу визначається в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.

5.3. Штатний розпис та кошторис Відділу затверджується в установленому законодавством порядку.

5.4. Майно, яке знаходиться на балансі Відділу є комунальною власністю Городоцької селищної ради та перебуває в оперативному управлінні Відділу. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

 

6. Відповідальність посадових осіб Відділу

 

6.1. Посадова особа Відділу, яка не вжила передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

6.2. За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

7. Заключні положення

 

7.1. Внесення змін та доповнень до Положення здійснюється рішенням сесії Городоцької селищної ради Радомишльського району Житомирської області та підлягають державній реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Припинення діяльності Відділу здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації, а у випадках передбачених законами України – за рішенням суду відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому здійснюється передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до доходів бюджету.

 

 

Селищний голова                                                     Наталія ДЕМБІЦЬКА

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень