Городоцька територіальна громада

Житомирська область, Житомирський район

Положення про виконавчий комітет

 

ПОЛОЖЕННЯ

про виконавчий комітет Городоцької селищної ради

Житомирської  області

 

  1. Загальні положення.

 

1.1. Положення про виконавчий комітет Городоцької селищної ради Житомирської області (далі - Положення) розроблено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», регламенту селищної ради та визначає загальний порядок організації виконавчого комітету Городоцької селищної ради.

1.2. Виконавчим органом селищної ради є виконавчий комітет Городоцької селищної ради, який утворюється селищною радою на строк її повноважень для здійснення організаційно-правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності ради її органів, депутатів, сприяння взаємодії зв’язків селищної ради з територіальною громадою, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

1.3. Після закінчення повноважень селищної ради, селищного голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

1.4. Городоцька селищна рада за пропозицією селищного голови визначає чисельність та затверджує персональний склад виконавчого комітету селищної ради. 

1.5. Виконавчий комітет селищної ради утворюється у складі відповідно пропозиції селищного голови, керуючого справами (секретарем) виконавчого комітету, а також керівники відділів, керівники підприємств, інших осіб.

До складу виконавчого комітету селищної ради не можуть входити депутати селищної ради. Під час добору кандидатур до складу виконавчого комітету селищний голова враховує пропозиції постійних комісій селищної ради.

1.6. Внесення змін до складу виконавчого комітету здійснюється рішенням сесії за пропозицією селищного голови.

1.7. Селищна рада може прийняти рішення про розпуск виконавчого комітету.

1.8. Очолює виконавчий комітет селищної ради селищний голова. Організацію роботи виконавчого комітету селищної ради забезпечує керуючий справами виконавчого комітету.

1.9. У разі відсутності селищного голови або неможливості виконання ним обов’язків роботу виконавчого комітету організовує секретар виконавчого комітету.

1.10. Особи, які входять до складу виконавчого комітету селищної ради, крім тих, хто працює у виконавчих органах селищної ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету.

1.11. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені законодавством для селищного голови.

1.12. Виконавчий комітет селищної ради є підзвітним і підконтрольним селищній раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

1.13. Організація діяльності виконавчого комітету селищної ради визначається статутом територіальної громади, регламентом діяльності селищної ради, цим положенням та регламентом діяльності виконавчого комітету, затвердженим рішенням ради.

1.14. Виконавчий комітет правомочний вирішувати питання, що належать до компетенції виконавчих органів ради, здійснює функції управління відповідно до чинного законодавства, є незалежним у виборі форм і методів своєї діяльності, організації виконання власних повноважень, рішень ради, органів законодавчої та виконавчої влади.

1.15. Робота виконавчого комітету будується планово на основі колегіальності, гласності, відкритості, з урахуванням громадської думки та персональної відповідальності у вирішенні питань.

1.16. Виконавчий комітет селищної ради може бути юридичною особою, мати печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в установах Державного Казначейства України.

1.17. Селищна рада в межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів селищної ради.

Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними та підконтрольними селищній раді, підпорядкованими її виконавчому комітету та селищному голові.

Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються селищною радою.

 

  1. Повноваження виконавчого комітету

 

2.1. Повноваження виконавчого комітету, виконавчих органів ради, порядок його діяльності визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативними актами, рішеннями селищної ради, регламентом селищної ради та виконавчого комітету, цим Положенням.

2.2. Виконавчий комітет селищної ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

Виконавчий комітет ради:

- попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;

- координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

- має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

2.3. Здійснює організаційно-технічні заходи з підготовки та проведення всеукраїнських та місцевих референдумів, а також виборів народних депутатів України, депутатів місцевих рад, селищного голови та інших органів місцевого самоврядування.

2.4. Селищна рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та селищним головою в межах повноважень, наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчим органам селищних рад.

 

  1. Нормативно-правові акти виконавчого комітету

 

3.1. Виконавчий комітет, в межах своїх повноважень, приймає рішення. Рішення приймаються на його засіданнях більшістю голосів від його загального складу і підписуються селищним головою. У разі незгоди селищного голови з рішенням виконкому, він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд селищної ради. Рішення виконкому з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані селищною радою.

3.2. Рішення виконавчого комітету, прийняті в межах його компетенції, обов’язкові для виконання всіма розташованими на території громади підприємствами, установами незалежно від їх організаційно-правових форм і громадянами.

3.3. Акти виконавчого комітету з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

 

  1. Організація роботи виконавчого комітету

 

4.1. Основною формою роботи виконавчого комітету селищної ради є його засідання. Засідання скликаються відповідно селищним головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції секретарем виконавчого комітету в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

4.2. Організаційно-технічне та інформаційне забезпечення роботи виконавчого комітету здійснює керуючий справами виконавчого комітету. 

4.3. Для забезпечення організації роботи виконавчого комітету селищний голова своїм розпорядженням здійснює розподіл функціональних обов’язків між селищним головою, секретарем виконавчого комітету.

4.4. Організація контролю та робота з документами у виконкомі селищної ради здійснюється відповідно до Положення про порядок контролю та Інструкції з діловодства, які затверджуються рішенням виконавчого комітету.

4.5. Крім засідань організація роботи виконавчого комітету здійснюється шляхом проведення:

- оперативних нарад селищного голови з керуючим справами виконавчого комітету, секретарем селищної ради, апаратом ради, керівниками підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, з питань, віднесених до компетенції селищної ради;

- нарад-семінарів селищного голови, секретаря виконавчого комітету, секретаря селищної ради, які скликаються ними відповідно до розподілу функціональних обов'язків;

- засідань комісій, інших дорадчих органів, створених виконавчим комітетом для координації дій та організації роботи в тій чи іншій сфері виконання повноважень виконавчого комітету;

- загально-селищних заходів чи зібрань (референдумів, громадських слухань, конференцій, зборів, круглих столів, тощо);

- об'їздів територій, відвідувань підприємств, установ і організацій, зустрічей з мешканцями громади, представниками політичних партій та громадських організацій з метою ознайомлення зі станом справ, оцінки соціально-економічної обстановки;

- створення комісій та робочих груп із спеціалістів виконавчого комітету селищної ради з залученням спеціалістів підприємств, установ та організацій, представників політичних партій, громадських об'єднань, членів територіальної громади для вивчення питань і підготовки проектів рішень виконавчого комітету, виконання інших доручень. 

- видання розпоряджень та доручень селищного голови, для виконання своїх функціональних повноважень, а також розпорядчих документів вищих органів виконавчої влади, організації їх виконання. 

 

  1. Планування роботи виконавчого комітету

 

5.1. Практична діяльність виконавчого комітету щодо реалізації повноважень, передбачених чинним законодавством, організовується відповідно до планів роботи, які затверджуються рішеннями виконавчого комітету.

5.2. План роботи виконавчого комітету складається на рік  та містить такі розділи: 

- питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету;

- перелік рішень, хід виконання яких розглядається в порядку контролю;

- організаційно-масові заходи.

5.3. Проект плану виконавчого комітету розробляється з урахуванням пропозицій комісій, утворених виконавчим комітетом, членів виконавчого комітету, і подається керуючим справами виконавчого комітету селищної ради на засідання виконавчого комітету разом з проектом рішення. 

5.4. План роботи виконавчого комітету готується не пізніше, як за місяць та подається на розгляд виконавчому комітету не пізніше, як за 20 днів до початку планового періоду.

5.5. Зміни і доповнення до плану роботи виконавчого комітету вносяться рішенням виконавчого комітету. 

5.6. Контроль за виконанням плану роботи виконавчого комітету здійснює керуючий справами виконавчого комітету.

5.7. При проведенні нарад, та інших заходів розробляються плани їх проведення, які подаються на затвердження селищному голові не пізніше, як за 2 - 5 днів до їх проведення. 

 

  1. Порядок проведення засідань виконавчого комітету

 

6.1. Засідання виконавчого комітету селищної ради проводяться, за необхідності, за необхідності також скликаються позачергові засідання виконавчого комітету.

6.2. Засідання виконавчого комітету є легітимним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу. 

Члени виконавчого комітету зобов'язані брати участь в його засіданнях, а якщо з поважних причин такої можливості немає - про це повідомляється селищному голові або керуючому справами виконавчого комітету. 

6.3. У засіданні виконавчого комітету мають право брати участь депутати селищної та інших рад, керівники комунальних підприємств селища, а також інші запрошені особи.

6.4. В окремих випадках засідання виконавчого комітету може бути закритим. Рішення з цього питання приймається більшістю від складу присутніх членів виконавчого комітету.

6.5. Засідання виконавчого комітету оформлюється протоколом керуючим справами виконавчого комітету.

6.6. Оформлені протоколи не пізніш, як за 10 днів після засідання виконавчого комітету, подаються на підпис селищному голові.

6.7. Оригінали протоколів, рішень з додатками зшиваються в справи і зберігаються протягом 5 років у керуючого справами виконавчого комітету, а потім передаються до архівного відділу Житомирської РДА на постійне зберігання.

 

              7. Контроль за виконанням рішень виконавчого комітету

 

7.1. Загальний контроль за виконанням рішень виконавчого комітету здійснюється селищним головою, а у разі його відсутності – керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету.

7.2. Індивідуальний контроль за виконанням окремих рішень виконавчого комітету здійснюється посадовими особами, визначеними відповідальними за їх виконання безпосередньо рішенням виконавчого комітету.

 

8. Висвітлення діяльності виконавчого комітету

 

8.1. Діяльність виконавчого комітету є відкритою.

8.2. Висвітлення діяльності здійснюється шляхом оприлюднення прийнятих рішень виконавчого комітету на офіційному сайті Городоцької селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства.

8.3. Інформація про діяльність виконавчого комітету розміщується також на дошці оголошень у приміщенні Городоцької селищної ради.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень