Городоцька територіальна громада

Житомирська область, Житомирський район

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ для індивідуального гаражного будівництва в смт. Городок Житомирського району Житомирської області

Дата: 28.04.2023 10:50
Кількість переглядів: 162

Фото без опису

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

для індивідуального гаражного будівництва в смт. Городок Житомирського району Житомирської області

 1. ЗАМОВНИК

Городоцька селищна рада Житомирського району Житомирської області, адреса: 12265, Житомирська область, смт. Городок, вул. Поштова, 23, e-mail: info@gorodotska-gromada.gov.ua, тел.+38 (098) 402-17-68.

 

 1. ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», документи державного планування - стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Детальний план території для індивідуального гаражного будівництва в смт. Городок Житомирського району Житомирської області є видом містобудівної документації на місцевому рівні, що розробляється відповідно до статті 19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Метою детального плану є: уточнення планувальної структури і функціонального призначення, визначення параметрів забудови, формування принципів планувальної організації, встановлення ліній регулювання забудови, виявлення усіх планувальних обмежень, використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами індивідуального гаражного будівництва в смт. Городок Житомирського району Житомирської області.

Проект детального плану території виконаний з метою деталізації архітектурно-планувальних рішень та урахування раціонального розташування об’єктів нового будівництва, а також здійснення інженерного забезпечення в межах території, що розглядається.

Детальний план території для індивідуального гаражного будівництва в смт. Городок Житомирського району Житомирської області області розроблений згідно з Рішенням Городоцької селищної ради Житомирського району Житомирської області №240 від 05.08.2021р. «Про надання дозволу на розробку детального плану території для індивідуального гаражного будівництва в смт. Городок».

 1. ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ);

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Даний документ державного планування не передбачає реалізацію видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

4) ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ:

а) для довкілля у тому числі для здоров’я населення:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації проекту детального плану території, при розміщенні проектованих споруд, а саме індивідуального гаражного будівництва, для наступних компонентів довкілля:

 • ґрунти;
 • атмосферне повітря;
 • водні ресурси;
 • стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);
 • кліматичні фактори (у тому числі зміна клімату та викиди парникових газів).

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від проектованих об’єктів, на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом;

Під час здійснення СЕО будуть оцінені ймовірні наслідки реалізації проекту детального плану території для індивідуального гаражного будівництва в смт. Городок Житомирського району Житомирської, на території та об'єкти природно-заповідного фонду, їх охоронні зони, землі природно-заповідного фонду України, території та об'єкти, що мають особливу екологічну, наукову і естетичну цінність та об'єкти комплексної охорони.

За результатами СЕО будуть рекомендовані екологічні обмеження реалізації діяльності.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, відсутні.

 

5) ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО:

З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час СЕО ДПТ, передбачається розглянути варіант «Нульовий сценарій», без впровадження проектних змін.

Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.

Альтернатива 2. Розміщення виробничого об’єкту.

Оцінка ефективності альтернативних варіанту буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

 

6) ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ;

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення детального плану території та його потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

З огляду на стратегічний характер такого виду документації, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки такого документу мають методи стратегічного аналізу.

Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень визначеного проекту. Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень Проекту загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування.

Оцінка кумулятивних ефектів дозволить оцінити як сукупний вплив кількох об’єктів, так і накладений вплив минулих, поточних, а також проектних чинників.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки буде проведено:

 • збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;
 • проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту детального плану з точки зору екологічної ситуації;
 • проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;
 • визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;
 • проведення оцінки впливу об'єктів, які можуть мати значний вплив на складові довкілля та на стан здоров’я й добробут населення;
 • моніторинг фактичного впливу впровадження документу державного планування на довкілля.

 

7) ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ;

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначених законодавством та нормативно-правовими актами.

 

8) ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ;

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

9) ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ.

Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються у письмовій формі до Городоцької селищної ради Житомирського району Житомирської області, адреса: 12265, Житомирська область, смт. Городок, вул. Поштова, 23, e-mail: info@gorodotska-gromada.gov.ua, тел.+38 (098) 402-17-68.

 • від громадськості - у строк, що не перевищує 15 днів з дня публікації цієї заяви.

Від підрозділів з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації - 15 днів з дня отримання цієї заяви.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень